regulamin zdobywaj nagrody

Regulamin konkursu

„Zdobywaj nagrody z Pharm:assistant”

§ 1


Warunki ogólne


1. Organizatorem Konkursu „Zdobywaj nagrody z Pharm:assistant” zwanego dalej „Konkursem” jest HCPs sp. z o.o., z siedzibą w Józefowie, ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów, NIP: 5322061240 będąca operatorem aplikacji internetowej app.pharmassistant.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2


Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba będąca farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca niniejszy Regulaminem (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 3


Zasady Konkursu


1. Konkurs dostępny jest w aplikacji https://app.pharmassistant.pl/

  1. Istotą Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników, którzy spełnią następujące wymogi:
  • Wyrażą zgodę na publikację danych apteki, w której są obecnie, stale zatrudnieni w publicznym rejestrze farmaceutów prowadzonym przez Organizatora w celu pożytku publicznego w sposób umożliwiający powiązanie ich z miejscem zatrudnienia – wyrażenie zgody następuje poprzez akceptację Regulaminu i udział w Konkursie 
  • udzielą odpowiedzi na pytania zamknięte w ankiecie i uzyskają minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście,
  • podadzą dane kontaktowe i adres korespondencyjny do wysyłki nagrody, wypełniając formularz zgłoszeniowy,
  • zaakceptują Regulamin Konkursu.

3. Uczestnik może wziąć udział w konkursie jeden raz.

4. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie https://app.pharmassistant.pl/wyniki-konkursu/

5. W Konkursie nagrodzonych zostanie 100 osób, które jako pierwsze spełnią wymogi zawarte w powyższym regulaminie.

§ 4


Nagrody w Konkursie

1. Każdy Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

2. Organizator przewidział w Konkursie 100 nagród o wartości 50 PLN, po jednej do wyboru z: karta podarunkowa Biedronki, karta podarunkowa Empik, karta podarunkowa Rossmann

3. Nagrody zostaną wysłane w postaci kuponu, w terminie 15 dni, licząc od dnia następnego po dniu, po którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu na podany adres apteki.

4. Organizator nie wyraża zgody na przesłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną ani na nagrody innego typu.

6. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.

7. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody, Zwycięzca traci prawo do nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora.

§ 5

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 31.05.2021 i trwa do dnia 02.06.2021.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od dnia jego zakończenia.

§ 6

Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane jedynie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu lub przez osobę niebędącą Uczestnikiem Testu zostaną pozostawione bez rozpoznania.


2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji, podpis Uczestnika.


3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.


4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji.

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu jest HCPS sp. z o.o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów, NIP: 5322061240, tel. +48 50 50 50 320, e-mail: info@farmacja.net.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. O ile Uczestnik wyrazi odrębną stosowną zgodę, może otrzymywać newslettery drogą mailową, oferty handlowe Organizatora i jego Partnerów. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.: a. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim; b. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora w tym HCPS sp. z o.o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów, NIP: 532206124 w celu przygotowania rejestru

5. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz uzyskania i odebrania nagrody przez Uczestnika.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz uzyskania i odebrania nagrody przez Uczestnika.

§ 8


Odpowiedzialność Organizatora


1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zwycięzcy Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.


2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedostarczeniem nagrody wynikające z podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych adresowych uniemożliwiających doręczenie nagrody.


3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, której zostało powierzone doręczenie przesyłki zawierającej nagrodę, w tym w szczególności za opóźnienie, niedoręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 9


Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://app.pharmassistant.pl/regulamin-zdobywaj-nagrody/

2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny; moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Konkursu każdym czasie bez podawania przyczyny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.


5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


6. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.