Regulamin konkursu Essentiale

Regulamin konkursu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia konkursu w aplikacji Pharm:assistant pt.: ,,Sprawdź swoją wiedzę o wątrobie”(zwanego dalej „Konkursem”).

 1. Konkurs kierowany jest do farmaceutów oraz techników farmaceutycznych, będących użytkownikami aplikacji Pharm:assistant.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Sanofi-Aventis sp. z o.o., siedziba i adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Numer REGON: 690135895, Numer NIP: 8130140525, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS: 0000036286. Operatorem logistycznym odpowiedzialnym za techniczne przeprowadzenie konkursu jest farmacja.net sp. z o. o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów, NIP: 7972051773 będąca operatorem aplikacji Pharm:assistant (zwana dalej „Operatorem”).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 5. Program obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest organizowany za pośrednictwem aplikacji Pharm:assistant dostępnej do zainstalowania za pośrednictwem strony internetowej: https://app.pharmassistant.pl/quiz/essentiale (zwanej dalej „Stroną”).                                         

II.UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie może uczestniczyć wyłącznie osoba będąca farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca niniejszy Regulamin (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
 3. pracownicy Organizatora oraz Operatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin,
 4. osoby, które podadzą nieprawdziwe lub niepełne dane uniemożliwiające identyfikację Uczestnika lub kontakt z nim,
 5. osoby, których odpowiedzi lub działania/zaniechania sprzeczne są z postanowieniami Regulaminu.

Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz konkubinatu.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Zadania konkursowe pojawiać się będą pojawiać się w aplikacji Pharm:assistant.
 2. Każdorazowo zadanie Uczestnika polega na:
 • zapoznaniu się z prezentacją szkoleniową
 • udzieleniu co najmniej 4 poprawnych odpowiedzi z 5 pytań zamkniętych w teście

dotyczącym załączonego materiału,

 • udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania otwarte
 1. Uczestnik w momencie pojawiania się pytań może udzielić na nie odpowiedzi wyłącznie jeden raz. Udzielenie odpowiedzi więcej niż jeden raz na te same pytania prowadzi do dyskwalifikacji Uczestnika z udziału w Konkursie.
 2. Uczestnik przekazuje pełnię praw autorskich co do udzielonych odpowiedzi Organizatorowi Konkursu oraz wyraża zgodę na ewentualną publikację odpowiedzi w kanałach Organizatora.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad oraz oświadcza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 5. Rejestracja w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu stanowi warunek uczestnictwa w nim.

IV. ZASADY KONKURSU

 1. Zwycięzców Konkursu wybierze Komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu dalej, zwana „Komisją”.
 2. Spośród Uczestników Komisja wybierze 50 zwycięzców, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte, a dodatkowo udzielili najciekawszych odpowiedzi na zadane pytania otwarte.
 3. Pytania konkursowe będą dostępne w aplikacji Pharm:assistant po uruchomieniu aplikacji z adresu https://app.pharmassistant.pl/quiz/essentiale
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy odpowiedzieć na pytania zamknięte i otwarte pojawiające się po uruchomieniu zakładki. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.
 5. Odpowiedzi na pytania otwarte mogą zawierać maksymalnie 256 znaków wraz ze spacjami.
 6. Odpowiedzi na pytanie otwarte będą oceniane przez Komisję pod kątem oryginalności, kreatywności, innowacyjności oraz funkcjonalności.
 7. Odpowiedzi na pytania otwarte nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub mogących obrazić uczucia albo przekonania innych osób bądź naruszać prawa osób trzecich (w tym szczególnie dóbr osobistych i praw autorskich). Odpowiedź na pytanie otwarte nie może zawierać wizerunku innych osób.
 8. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z odpowiedzą na pytanie otwarte, ponosi Uczestnik, który zgłosił odpowiedź.
 9. Wybór nagradzanych Uczestników leży wyłącznie w gestii Komisji i od tej decyzji Uczestnikom nie przysługuje odwołanie ani reklamacja.
 10. Komisja konkursowa dokona wyboru nagradzanych Uczestników w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach prac Komisji do 15 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu za pomocą wiadomości e-mail wysłanej w imieniu Organizatora przez Operatora.

V. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Konkursie następuje po zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu danych Uczestnika oraz udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe za pomocą aplikacji Pharm:assistant.
 2. Poprzez dane Uczestnika rozumie się: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres apteki (nazwa, adres, numer telefonu apteki).
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Uczestnika danych określonych w pkt. 2.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do ewentualnej nagrody w Konkursie.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Uczestników niezgodne z Regulaminem.

VI. NAGRODY W KONKURSIE

 1. W konkursie nagrodzonych zostanie 50 Uczestników.
 2. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.
 3. Nagrodę konkursu stanowi: książka „Opieka Farmaceutyczna: objawy, rozpoznawanie i leczenie” (Paul Rutter, red. wyd. pol. Janusz Pluta).
 4. Nagrodę otrzymują Uczestnicy wybrani przez Komisję.
 5. Nagrody Uczestnikom przydziela Organizator za pośrednictwem Komisji konkursowej oraz według postanowień Regulaminu.
 6. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską za pomocą kuriera na koszt Organizatora w terminie 40 dni, licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu.
 7. Nagrody dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego, jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody.
 9. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
 11. Nagrody, które nie zostały wygrane lub nagrody, do których wygrani utracili prawa z przyczyn określonych w Regulaminie, pozostają w dyspozycji Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej, tzn. wedle podanych przez Uczestnika danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

VII. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa 30 dni.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.07.2020 i trwa do dnia 07.08.2020.

VIII. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję konkursową. W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
 2. Na wynik Konkursu ma wpływ wyłącznie rezultat działań Uczestników ocenianych zgodnie z Regulaminem z wyłączaniem jakichkolwiek elementów o charakterze losowym.
 3. Organizator nie gwarantuje, że udział w Konkursie zakończy się jego wygraniem przez danego Uczestnika.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Operatora w imieniu Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. Uczestnicy, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą automatycznie dyskwalifikowani z Konkursu.
 3. Organizator, ani Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet, a także za opóźnienia w dostarczeniu, niedostarczenie lub uszkodzenie przesyłki z winy firmy kurierskiej, ani za niemożność lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
 4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@farmacja.net nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 6. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. Wniesione w terminie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia reklamacji. Reklamacje wniesione po terminie lub niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane.
 8. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Powiadomienie Uczestnika o decyzji zostanie wysłane na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 7 dni, licząc od daty rozpatrzenia reklamacji.

X. DANE OSOBOWE

 1. Niniejszy paragraf odnosi się wyłącznie do przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Organizatora w związku z Konkursem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników aplikacji Pharm:assistant przez Farmacja.net Sp. z o.o. w celach związanych z dostarczaniem usług tej aplikacji, w tym utrzymaniem konta użytkownika aplikacji i obsługą jego profilu. W tym zakresie Farmacja.net Sp. z o.o. pozostaje niezależnym administratorem danych. Informacje o tym jak Farmacja.net Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników aplikacji Pharm:assistant znajdują się w Polityce prywatności aplikacji.
 2. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest jego Organizator czyli firma Sanofi-Aventis sp. z o.o., siedziba i adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Numer REGON: 690135895, Numer NIP: 8130140525, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS: 0000036286.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu (dalej jako „Dane Osobowe”) będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako ,,RODO’’.
 4. Kontakt z Organizatorem w kwestiach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie za pośrednictwem powołanego przez Organizatora inspektora ochrony danych − na adres e-mail: iod@sanofi.com.
 1. Dane Osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:
  1. organizacja konkursu ,,Sprawdź swoją wiedzę o wątrobie”, w szczególności przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń Uczestników, ustalenie zwycięzców Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników związanych z Konkursem,
  2. cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem, w tym roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Podanie przez Uczestników Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (niepodanie danych z uwagi na kwestie organizacyjne skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie).
 3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, operatorzy pocztowi (w zakresie niezbędnym do dostarczenia nagrody lub korespondencji skierowanej do Uczestnika) oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora, w szczególności Operator Konkursu, dostawcy usług IT, podmioty świadczące Organizatorowi usługi doradcze i ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi.
 4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym rozpatrzenia reklamacji Uczestników, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych.
 5. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  3. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Organizatorem na dane kontaktowe wskazane powyżej w punkcie 4. Uczestnik, który złoży wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jego Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących mu praw, może zostać poproszony o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jego tożsamości.
 7. Nadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.

XI. ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Operatora oraz na Stronie: https://app.pharmassistant.pl/quiz/essentiale
 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Konkursu.
 4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na Stronie, a także komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.
 5. W przypadku niezaakceptowania zmian Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Operatora o takiej decyzji drogą mailową na adres e-mail: konkurs@farmacja.net.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.