Regulamin konkursu „Quiz wiedzy o Oilatum”

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia konkursu w
aplikacji Pharm:assistant pt.: ,,Pielęgnacja wrażliwej skóry”(zwanego dalej „Konkursem”).

 1. Konkurs kierowany jest do farmaceutów oraz techników farmaceutycznych.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma farmacja.net sp. z o. o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów,
  NIP: 7972051773 będąca operatorem aplikacji Pharm:assistant (zwana dalej
  „Organizatorem”).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Stada sp. z o.o., siedziba i adres: ul. 3 maja 6, 05-
  501 Piaseczno, Numer REGON: 015667899, Numer NIP: 1231013701, Sąd Rejestrowy: Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS:
  0000194533 (zwana dalej ,,Sponsorem”).
 5. Program obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest organizowany za pośrednictwem
  aplikacji Pharm:assistant dostępnej do zainstalowania za pośrednictwem strony internetowej:
  https://app.pharmassistant.plquiz_oilatum/ (zwanej dalej „Stroną”).
  II. UCZESTNICY KONKURSU
 6. W Konkursie może uczestniczyć wyłącznie osoba będąca farmaceutą lub technikiem
  farmaceutycznym zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażająca zgodę na
  przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
  spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz
  akceptująca niniejszy Regulamin (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 7. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
  a) pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin,
  b) osoby, które podadzą nieprawdziwe lub niepełne dane uniemożliwiające identyfikację
  Uczestnika lub kontakt z nim,
  c) osoby, których odpowiedzi lub działania/zaniechania sprzeczne są z postanowieniami
  Regulaminu.
  Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
  małżonków, małżonków rodzeństwa i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz
  konkubinatu.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Zadania konkursowe pojawiać się będą pojawiać się w aplikacji Pharm:assistant.
 2. Każdorazowo zadanie Uczestnika polega na:
  ● zapoznaniu się z prezentacją szkoleniową
  ● udzieleniu co najmniej 6 poprawnych odpowiedzi z 8 pytań zamkniętych w teście
  dotyczącym załączonego materiału,
  ● udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte
 3. Uczestnik w momencie pojawiania się pytań może udzielić na nie odpowiedzi wyłącznie jeden
  raz. Udzielenie odpowiedzi więcej niż jeden raz na te same pytania prowadzi do dyskwalifikacji
  Uczestnika z udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik przekazuje pełnię praw autorskich co do udzielonych odpowiedzi Organizatorowi
  Konkursu oraz wyraża zgodę na ewentualną publikację odpowiedzi w kanałach Organizatora.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad oraz oświadcza,
  że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. Rejestracja w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu stanowi warunek
  uczestnictwa w nim.
  IV. ZASADY KONKURSU
 8. Zwycięzców Konkursu wybierze Komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu
  dalej, zwana „Komisją”.
 9. Spośród Uczestników Komisja wybierze 70 zwycięzców, którzy udzielili najwięcej poprawnych
  odpowiedzi w najkrótszym czasie, a dodatkowo udzielili najciekawszych odpowiedzi na zadane
  pytania otwarte.
 10. Pytania konkursowe będą dostępne w aplikacji Pharm:assistant po uruchomieniu aplikacji z
  adresu: https://app.pharmassistant.plquiz_oilatum/
 11. Aby wziąć udział w Konkursie, należy odpowiedzieć na pytania zamknięte i otwarte pojawiające
  się po uruchomieniu zakładki. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie
  odpowiedzi na wszystkie pytania.
 12. Odpowiedzi na pytania otwarte mogą zawierać maksymalnie 256 znaków wraz ze spacjami.
 13. Odpowiedzi na pytanie otwarte będą oceniane przez Komisję pod kątem oryginalności,
  kreatywności, innowacyjności oraz funkcjonalności.
 14. Odpowiedzi na pytania otwarte nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego
  prawa, zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za
  obraźliwe lub mogących obrazić uczucia albo przekonania innych osób bądź naruszać prawa
  osób trzecich (w tym szczególnie dóbr osobistych i praw autorskich). Odpowiedź na pytanie
  otwarte nie może zawierać wizerunku innych osób.
 15. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw
  majątkowych związanych z odpowiedzą na pytanie otwarte, ponosi Uczestnik, który zgłosił
  odpowiedź.
 16. Wybór nagradzanych Uczestników leży wyłącznie w gestii Komisji i od tej decyzji Uczestnikom
  nie przysługuje odwołanie ani reklamacja.
 17. Komisja konkursowa dokona wyboru nagradzanych Uczestników w terminie do 7 dni
  roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach prac
  Komisji do 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu za pomocą wiadomości e-mail
  wysłanej przez Organizatora.

V. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Konkursie następuje po zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu danych
  Uczestnika oraz udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe za pomocą aplikacji
  Pharm:assistant.
 2. Poprzez dane Uczestnika rozumie się: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres
  apteki (nazwa, adres, numer telefonu apteki), a także zgody na przetwarzanie danych
  osobowych w celach konkursowych.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Uczestnika danych określonych w pkt. 2.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych
  osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem
  prawa do ewentualnej nagrody w Konkursie.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Uczestników niezgodne z
  Regulaminem.

VI. NAGRODY W KONKURSIE

 1. W konkursie nagrodzonych zostanie 70 Uczestników.
 2. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.
 3. Nagrodę konkursu stanowi: torebka firmy Batycki
 4. Nagrodę otrzymują Uczestnicy wybrani przez Komisję.
 5. Nagrody Uczestnikom przydziela Organizator za pośrednictwem Komisji konkursowej oraz
  według postanowień Regulaminu.
 6. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską za pomocą kuriera na koszt Organizatora w
  terminie 40 dni, licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie
  Konkursu.
 7. Nagrody dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator nie
  wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych
  właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
  szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego,
  jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody.
 9. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame
  wartościowo.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
 11. Nagrody, które nie zostały wygrane lub nagrody, do których wygrani utracili prawa z przyczyn
  określonych w Regulaminie, pozostają w dyspozycji Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych
  adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej, tzn. wedle podanych przez Uczestnika
  danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

VII. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa 19 dni.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.02.2020 i trwa do dnia 29.02.2020.
  VIII. KOMISJA KONKURSOWA
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
  dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców,
  Organizator powoła Komisję konkursową. W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez
  Organizatora.
 4. Na wynik Konkursu ma wpływ wyłącznie rezultat działań Uczestników ocenianych zgodnie z
  Regulaminem z wyłączaniem jakichkolwiek elementów o charakterze losowym.
 5. Organizator nie gwarantuje, że udział w Konkursie zakończy się jego wygraniem przez danego
  Uczestnika.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki
  określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych
  oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
  Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje
  wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i
  jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. Uczestnicy, w stosunku do których
  ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą
  automatycznie dyskwalifikowani z Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci
  Internet, a także za opóźnienia w dostarczeniu, niedostarczenie lub uszkodzenie przesyłki z
  winy firmy kurierskiej, ani za niemożność lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących
  po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
 3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail:
  konkurs@farmacja.net nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika podany
  przy rejestracji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Wniesione w terminie reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni, licząc
  od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Reklamacje wniesione po terminie lub
  niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane.
 7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Powiadomienie
  Uczestnika o decyzji Organizatora zostanie wysłane na adres e-mail podany w reklamacji w
  terminie 7 dni, licząc od daty rozpatrzenia reklamacji.
  X. DANE OSOBOWE
 8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
  dalej jako ,,RODO’’).
 9. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
  wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer
  telefonu, jest firma farmacja.net sp. z o. o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów, tel. +48 50 50 50
  320, e-mail: info@farmacja.net.
 10. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub
  elektronicznie − na adres e-mail: info@farmacja.net lub telefonicznie – pod numerem telefonu
  +48 50 50 50 320.
 11. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach:
  a) organizacji i przeprowadzenia przez Administratora Konkursu − na podstawie: art. 6 ust. 1
  lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody, która jest dobrowolna;
  b) informowania o udziale i wygranej w Konkursie na ww. stronie internetowej − na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody, która jest dobrowolna;
  c)reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest konieczność
  rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem − na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
  Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 12. Wobec Uczestników nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania.
 13. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do
  wzięcia udziału w Konkursie (niepodanie danych skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w
  Konkursie). Powyższe nie dotyczy podania danych dla celów informowania o udziale i wygranej
  w Konkursie – w tym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia
  udziału w Konkursie.
 14. Dane osobowe Uczestników (za zgodą) będą rozpowszechnione poprzez ich publikację na
  ogólnodostępnej stronie internetowej. Odbiorcami danych osobowych w tym przypadku będą
  użytkownicy Internetu.
 15. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom
  świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe, firmom kurierskim do
  świadczenia usług w związku z Konkursem.
 16. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym
  do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 17. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw poza
  Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 18. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji i realizacji Konkursu.
 19. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe
  będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 20. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes
  realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.
 21. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu
  przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z
  przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 22. Uczestnikom przysługuje:
  a) prawo dostępu do danych dotyczących Uczestników, prawo ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych
  osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
  odczytu maszynowego, Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi;
  c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda −
  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym
  momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem
  lub inspektorem ochrony danych osobowych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 24. Nadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
  się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik
  sądzi, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
  XI. ZMIANY REGULAMINU
 25. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie:
  https://app.pharmassistant.plquiz_oilatum/regulamin-konkursu/
 26. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
  interpretacja należy wyłącznie do Komisji.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w zakresie, w jakim jest to
  dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadku zaistnienia istotnych
  przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Konkursu.
 28. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na Stronie, a także komunikowane uprzednio
  Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.
 29. W przypadku niezaakceptowania zmian Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić
  Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres e-mail: konkurs@farmacja.net.
  XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 30. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury
  reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości
  polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.
 31. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa.