21.07.2016

KOMUNIKAT NR 5/2016 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO z dnia 21 lipca 2016r.

W sprawie procesu pobierania opłat z tytułu wydania oraz zmiany zezwoleń na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej

W celu usystematyzowania oraz usprawnienia procesu pobierania opłat z tytułu wydania oraz zmiany zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje:


  •  opłaty, o których mowa w art. 74 ust. 6 i 6a stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym i pobierane są za wydanie zezwolenia bądź decyzji zmieniającej zezwolenie – nie za złożenie wniosku;
  •  obowiązek uiszczenia ww. opłat powstaje z dniem prawidłowego doręczenia stronie zezwolenia bądź decyzji zmieniającej zezwolenie;

opłata uiszczona przed dniem prawidłowego doręczenia decyzji jest nienależna i podlega zwrotowi;


  •  termin na uiszczenie opłaty wynosi 14 dni od daty prawidłowego doręczenia decyzji;
  •  opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego: NBP o/o w Warszawie nr: 30 1010 1010 0056 2722 3100 0000 .