07.02.2017

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO Nr 1/2017 z 7 lutego 2017 r.

w sprawie oświadczeń woli składanych w formie elektronicznej

W związku z wejściem w życie z dniem 7 października 2016 r. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 29 września 2016 r.), która wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380      i 585), Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że zgodnie z art. 781 § 2 Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.


 


Zgodnie z art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do złożenia którego jest wymagane posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP do składania podpisu elektronicznego.