27.06.2018

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

w sprawie nowelizacji rozporządzeń dotyczących prekursorów narkotykowych

Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/729 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych (Dz. Urz. UE L 123 z 18.05.2018 s. 4).


Powyższa regulacja dodaje do wykazu substancji sklasyfikowanych w kategorii 1 następujące prekursory:


  • 4-anilino-N-fenetylopiperydyna (ANPP)
  • N-fenetylo-4-piperydon (NPP).

Zgodnie z art. 3 ww. rozporządzenia jego przepisy stosuje się od dnia 7 lipca 2018 r. Pełny tekst omawianego rozporządzenia delegowanego można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pod adresem: www.gif.gov.pl w zakładce Prawo.